Break the Rules with Takashi Murakami: September 20-November 10

By The Loop HK Staff  |  September 30, 2018
qf3OhlnkmP88_2340x1316
Photo: © 2018 Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd.