Thirsty Shaker

By Faye Bradley  |  April 18, 2022
Thirsty Shaker
Photo: Thirsty Shaker