King Yin Lei: a mysterious Renaissance mansion

By The Loop HK Staff  |  October 17, 2017
King_Yin_Lei_SingChiu
Photo: Sing Chiu/Wiki Commons